REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AUTOPOKROWCE.COM

obowiązuje od dnia 17.10.2023 r.

Zalecane jest dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz utrwalenie go w postaci wydruku papierowego lub zapisanie jego treści w inny trwały sposób z uwagi na zawarte w nim istotne informacje o prawach i obowiązkach Klienta.

I. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Administratorze danych osobowych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
2. Autopokrowce – rozumie się przez to działalność gospodarczą prowadzoną przez Agnieszkę Tyburską pod firmą Agnieszka Tyburska AUTOPOKROWCE w Pruszczu Gdańskim, adres do doręczeńul. Sienkiewicza 7, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 5932300499, REGON: 220554290;
3. Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Autopokrowce za Towar lub Produkt; Autopokrowce uwzględnia w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Produktu podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym;
4. CEIDG – rozumie się przez to Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej;
5. Formularzu Rejestracji – rozumie się przez to dokument w formie formularzaelektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym, umożliwiający rejestrację Klienta w serwisie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, po wypełnieniu którego wygenerowane zostaje indywidulane Konto Użytkownika;
6. Formularzu Zamówienia – rozumie się przez to Usługę Elektroniczną dostępną w Sklepie Internetowym, umożliwiającą złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności za Towar lub Produkt, dodanie Towarów lub Produktów do elektronicznego koszyka;
7. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która założyła Konto Użytkownika w celu dokonywania zakupu Towaru lub Produktu w Sklepie Internetowym lub dokonującą zakupu bez rejestracji;
8. Kodeksie Cywilnym – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.);
9. Koncie Użytkownika – rozumie się przez to Usługę Elektroniczną dostępną w Sklepie Internetowymzabezpieczona loginem i hasłem podanym przezKlienta w trakcie rejestracji, w ramach której gromadzone są informacje dotyczące m.in. historii Zamówień Klienta, wykorzystanych czy przysługujących mu promocjach lub istniejących rabatach, za pośrednictwem której ma możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym;
10. Konsumencie – rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną, która korzysta ze Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
11. Newsletter – oznacza Usługę Elektroniczną dostępną w Sklepie Internetowym automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej Klientom cykliczne otrzymywanie edycji powiadomień zawierających informacje o Towarach lub Produktach, nowościach, promocjach, rabatach w Sklepie Internetowym;
12. Produkcie  rozumie się przez to rzecz ruchomą dostępną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia bez możliwości dostosowania do zindywidualizowanych potrzeb Klientawyprodukowana przy zachowaniu standardów przyjętych przez Autopokrowce;
13. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
14. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument;
15. Sklepie Internetowym lub Sklepie – oznacza serwis internetowy o charakterze otwartym, dostępny pod adresem: www.autopokrowce.eu, umożliwiający Klientom dokonywanie Zamówień, prowadzony przez Autopokrowce i stanowiący własność Autopokrowce.
16. Towarze – rozumie się przez to nieprefabrykowaną rzecz ruchomą dostępną
w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia, dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb Klienta i wyprodukowana według jego specyfikacji;
17. Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub Produktuzawartą na odległość pomiędzy Autopokrowce a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Produkty oferowane przez Autopokrowce za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
18. Usługa Elektroniczna – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Autopokrowce na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
19. Ustawie o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781t.j.);
20. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 28t.j.);
21. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344 t.j.);
22. Zamówienie – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Autopokrowce, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Produktu.
II. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego będącego własnością Autopokrowce i prowadzonego przez Autopokrowce, a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub Produktu, pomiędzy Autopokrowce a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów lub Produktów, uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Produkt, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
3. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Autopokrowce. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów opublikowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego (w tym zdjęć i opisów Towarów lub Produktów) wymaga pisemnej zgody Autopokrowce pod rygorem nieważności.  
4. Kontakt z Autopokrowce można uzyskać drogą:
a. telefoniczną: + (58) 351 12 12, +48 696 808 010;
b. poczty elektronicznej: biuro@autopokrowce.com;
c. pocztową: ul. H. Sienkiewicza 7, 83-000 Pruszcz Gdański.
5. Opłata za połączenie telefoniczne na wskazane przez Autopokrowce numery telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności Sklepu Internetowego. 
8. Administratorem danych osobowych jest Autopokrowce
III. Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Strony Internetowej w tym do przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień, potrzebne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną standardową przeglądarką internetową;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
2. Strony internetowe Sklepu mogą wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarek internetowych osób z nich korzystających. Osoby korzystające ze stron internetowych Sklepu mogą wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez osoby korzystające ze stron internetowych Sklepuwarunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności Sklepu Internetowego.
IV. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Zakończenie korzystania przez Klienta z Usługi Elektronicznej Sklepu Internetowego możliwe jest w dowolnej chwili.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Autopokrowce oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru lub Produktu, która została wskazana w IX RegulaminuKlient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczty elektronicznej: biuro@autopokrowce.com lub drogą pocztową na adres: ul. H. Sienkiewicza 7, 83-000 Pruszcz Gdański.
4. W opisie reklamacji należy wskazać:
a. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 
b. żądania Klienta
c. dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Autopokrowce. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Autopokrowce następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
IV. 1. Newsletter
1. Autopokrowce umożliwia Klientom korzystanie z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera poprzez podanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zamawiam”.
2. W momencie zapisu Klienta na Usługę Elektroniczną Newsletter następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 
3. Usługa Elektroniczna w postaci Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądaniado Autopokrowce, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczty elektronicznej: biuro@autopokrowce.com lub drogą pocztową na adres: ul. H. Sienkiewicza 7, 83-000 Pruszcz Gdański.
IV. 2. Konto
1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej w postaci Konta możliwe jest po wykonaniu następujących etapów
a. wypełnieniu Formularza Rejestracji;
b. kliknięciu pola „Rejestracja”. 
2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Autopokrowce i potwierdzenie zapoznania się i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego, jak też opcjonalnie wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach usługi Newsletter. W przypadku Klientaniebędącego Konsumentem konieczne jest podanie dodatkowo nazwy firmy, NIP oraz numeru zwolnienia od podatku. 
3. Do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym dostęp możliwy będzie po uprzednim zalogowaniu się Klienta w zakładce „Logowanie” znajdującej się na głównej stronie internetowej Sklepu. W tym celu Klient wypełnia odpowiednie pola podając określone przy rejestracji login i hasło oraz potwierdzając je naciśnięciem pola „Zaloguj się”.
4. W momencie Założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konto.
5. Usługa Elektroniczna w postaci Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Autopokrowce, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczty elektronicznej: biuro@autopokrowce.com lub drogą pocztową na adres: ul. H. Sienkiewicza 7, 83-000 Pruszcz Gdański.
6. Dane wprowadzone w momencie rejestracji mogą zostać w każdym czasie zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na jego Konto w polu „Ustawienia”. 
IV. 3. Formularz Zamówienia
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klientaz Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru lub Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. 
3. Do składania Zamówień w Sklepie Internetowym uprawnieni są:
a. Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Konto Użytkownika;
b. Klienci niezarejestrowani – po podaniu adresu e-mail.
4. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:
a. wypełnienie Formularza Zamówienia;
b. naciśnięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a. danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego; w wypadku Klientówniebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP;
b. danych dotyczących Zamówienia
i. w przypadku Produktów: ilości Produktu;
ii. w przypadku Towarów: ilości Towaru, specyfikacji Towaru, w tym w szczególności w zakresie zastosowanych rodzajów oraz kolorów poszczególnych elementów Towarów;
c. danych dotyczących miejsca i sposobu dostawy Zamówienia;
d. danych dotyczących sposobu płatności.
6. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Autopokrowce Umowy.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klientawiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8
10. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia.
11. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Autopokrowce zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. Autopokrowce w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
V. Cena oraz sposób płatności

 

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz ewentualnych kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towarulub Produktu. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru lub Produktu Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
2. W przypadku zakupu Towaru lub Produktu, Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet Ceny w wysokości indywidualnie uzgodnionej z Autopokrowce. 
3. Autopokrowce wystawi i dostarczy Klientowi dokument zakupu Towarulub Produktu. W przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Produkt Autopokrowce może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub Produkty.
4. Jako dokument zapłaty, o której mowa w ust. 2, Autopokrowce wystawia
i dostarcza Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Otrzymanie faktury VAT możliwe jest po określeniu przez Klienta najpóźniej w chwili składania Zamówienia woli jej otrzymania oraz po podaniu danych wymaganych do jej wystawienia. 
6. Autopokrowce poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
7. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.
8. Autopokrowce dopuszcza następujące sposoby płatności:
a. przedpłata na rachunek bankowy wskazany przez Autopokrowce w potwierdzeniu złożenia zamówienia,
b. płatność gotówką:
i. przy odbiorze osobistym przez Klienta,
ii. „za pobraniem” przy dostawie Zamówienia przesyłką kurierską;
c. płatność kartą kredytową lub przelewem bankowym za pomocą serwisuPayU.
9. W przypadku wskazanym w ust. 8 lit. a) Autopokrowce poda Klientowi dane do przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność. Klient zobowiązany jest do jej dokonania w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy.
10. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Autopokrowce lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej Cenie.
VI. Dostawa
1. Wydanie zakupionego Towaru lub Produktu może nastąpić poprzez:
a. osobisty odbiór Towaru lub Produktu przez Klienta pod adresami:  
i. ul. H. Sienkiewicza 7 w Pruszczu Gdańskim;
ii. ul. 1 maja 6 w Myszkowie;

 wyłącznie w czasie uzgodnionym indywidualnie z Autopokrowce;

b. przesyłkę kurierską dokonywaną przez przewoźnika DPD – koszt przesyłki wynosi 20 zł;
2. Klient nie ponosi kosztów odbioru osobistego Towaru lub Produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt a.
3. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru lub Produktu spośród sposobów wskazanych w ust. 1 poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. 
4. W przypadku wyboru sposobu wydania Towaru lub Produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt b, Klient podaje w Formularzu Zamówienia adres, pod który Towar lub Produkt ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru lub Produktu w ustalonym miejscu i czasie.
5. Koszt dostarczenia Towaru lub Produktu ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Autopokrowce a Klientem.
6. Obowiązek wydania Towaru lub Produktu Klientowi przez Autopokrowcepowstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz kosztów dostarczenia.
7. Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru lub Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika, który dostarczył Towar lub Produkt oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia i poinformowanie o tym Autopokrowce.
8. Autopokrowce nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar lub Produkt wywołane działaniem przewoźnika podczas transportu lub rozładunku Towaru lub Produktu.
9. Termin dostarczenia Towaru do Klienta jest ustalany indywidualnie z Klientem i wynosi ok 10 dni roboczych. W przypadku sprzedaży Produktów termin dostarczenia wynosi ok 1-3 dni roboczych. 
10. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Autopokrowce, w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru lub Produktu we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru lub Produktu może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Autopokrowce poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru lub Produktu oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru lub Produktu.
VII. Odstąpienie od Umowy dotyczącej Towarów

Towary sprzedawane przez Autopokrowce są szyte na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją podaną przez Klienta w Zamówieniu, z związku z czym prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej Towarów jest wyłączone na podstawie art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Odstąpienie od Umowy dotyczącej Produktów
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy dotyczącej Produktui zwrócić Autopokrowce Produkt bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.
2. Konsument może wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W pozostałych przypadkach Konsument odstępując od Umowy składa stosowne oświadczenie na adres: ul. H. Sienkiewicza 7, 83-000 Pruszcz Gdański lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@autopokrowce.com lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.
3. Informacje dotyczące sposobu i terminu odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany w informacji, o której mowa w ust. 3.
5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Autopokorowce, z zastrzeżeniem ust. 8ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy przesyłki, przy użyciu takiej samej metody zapłaty, jaką użył Konsument lub w inny sposób, jeżeli Konsument wyraźnie wyraził na to zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi kosztami.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Autopokrowce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Autopokrowce do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Autopokrowce zaproponował, że sam odbierze rzecz
8. Jeżeli Autopokrowce nie zaproponuje, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Autopokrowce zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Autopokrowce.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
11. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Produkt ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami Ustawy o prawach konsumenta.
13. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
14. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą z zastrzeżeniem ust. 13.
IX. Reklamacja
1. Autopokrowce jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi,jeżeli sprzedany Towar lub Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeżeli Towar lub Produkt ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Konsument może wykorzystać wzór formularza reklamacji, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Autopokrowce ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do treści żądania Konsumenta. Jeżeli Autopokrowce nie ustosunkował się w tym terminie uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Autopokrowce dostarczyć wadliwy Towar lub Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana. 
6. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
7. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi). 
8. Reklamacje mogą być składane na adres: ul. H. Sienkiewicza 7, 83-000 Pruszcz Gdański lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@autopokrowce.com lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie
w tym za pomocą elektronicznego formularza reklamacji udostępnionego
w Sklepie internetowym.
X. Gwarancja jakości
1. Autopokrowce nie udziela gwarancji jakości na Towary lub Produkty będące przedmiotem Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Autopokrowce na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru lub Produktu będącego przedmiotem Umowy lub indywidualnych ustaleń Autopokrowce z Klientem.
2. Towary lub Produkty będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
3. W przypadku gdy Towar lub Produkt będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Autopokrowcepoinformuje o tym Klienta na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towarulub Produktu, określając jednocześnie okres, na jaki producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
4. Autopokrowce wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
5. Autopokrowce może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru lub Produktubędącego przedmiotem Zamówienia lub Umowy.
XI. Sposoby polubownego załatwiania sporów
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.
4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
XII. Postanowienia końcowe
1. Klienta i Autopokrowce w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.
2. Autopokrowce udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta również Ustawy o prawach konsumenta.
4. Załącznikami do Regulaminu są:
a. załącznik nr 1  Wzór formularza odstąpienia od Umowy;
b. załącznik nr 2 – Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia 

    od Umowy;

c. załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacji.

 

Data opublikowania regulaminu: 17.10.2023

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website